کمک به هیئت از راه‌های زیر:

شماره کارت نزد بانک قوامین به نام هئیت عاشقان ثارالله(س) رزمندگان اسلام شرق کرج

۶۳۹۵۹۹۱۱۷۳۶۷۴۳۷۵