کرج کلاک
    ابتدای جاده مخصوص کرج
    آستان مقدس امامزاده حیدر (ع)