ششمین همایش یاس های سه ساله هیات عاشقان ثارالله(ع)کرج